May Chu : Luyện Ngục OPEN 19h 23/09/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%

May Chu : Arena OPEN 19h 10/06/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%